Η Ομάδα Συντονισμού είναι ένα συμβουλευτικό, συντονιστικό και ενημερωτικό όργανο του σχολείου, που ασχολείται με την ανάπτυξη του σχολείου, με επίκεντρο την περαιτέρω βελτίωση του μαθήματος.

Στον τομέα εργασιών της Ομάδας Συντονισμού ανήκουν:

  • η στοχοθεσία για την περαιτέρω ανάπτυξη του σχολείου
  • ο σχεδιασμός των υπαρχόντων προγραμμάτων ανάπτυξης
  • η οργάνωση της κυκλικής αξιολόγησης (Αυτοαξιολόγηση, Ετεροαξιολόγηση, Επιθεώρηση)
  • ο συντονισμός και η εποπτεία όλων των ομάδων της σχολικής ανάπτυξης (συζήτηση και διεκπεραίωση νέων ιδεών και εξελίξεων)
  • ο ορισμός των αρμοδιοτήτων για τις ομάδες εργασιών (σε συνεργασία με τη διεύθυνση)
  • η παροχή συμβουλών και η παρακολούθηση των ομάδων εργασιών (π.χ. στόχοι, χρονικά πλαίσια κ.λπ.)
  • η ενημέρωση όλων των συμμετεχόντων στη διαδικασία της σχολικής εξέλιξης (σχολική διεύθυνση, τακτική ενημέρωση στη Γενική Συνεδρίαση Καθηγητών, Ομάδες Εργασίας, εξωτερικοί σύνδεσμοι)
  • η επεξεργασία νέων ερεθισμάτων για επερχόμενες εργασίες σχετικές με τη σχολική ανάπτυξη
steruergrupe-2016

Διεύθυνση της Ομάδας Συντονισμού: H. Heinrich

Σχολική διεύθυνση: Β. Becker

Εκπρόσωποι Σχολικής Εφορείας: Κα Γκαργκάνη

Εκπρόσωποι καθηγητών: M. Galmbacher, S. Nestler, Ι. Ισαακίδης, Δ. Καδόγλου, Φ. Βιδάλη, Ρ. Μαστραντώνη

Εκπρόσωπος του Νηπιαγωγείου: R. Spasic

Εκπρόσωπος γονέων: κα Τοσουνίδη, κος Παπαδόπουλος

Εκπρόσωπος μαθητών: Άλκης Χρυσανθόπουλος

Newsletter

Αυτές οι πληροφορίες είναι επίσης διαθέσιμες στα: Γερμανικα

Search